Meer weten over dit project

Download hier de volledige wegwijzer in PDF-vorm :wegwijzer_pdf


Update voorzien voorjaar 2018 met nieuwe praktijkvoorbeelden en aanbevelingen. Vragen of tips : info@slimgedeeld.be !


Slim Gedeeld! – Traject 2018

Slim Gedeeld is een project van de Verenigde Verenigingen in samenwerking met het beleidsdomein Onderwijs van de Vlaamse overheid. Eind 2016 verscheen de wegwijzer en website Slimgedeeld.be om het openstellen van schoolinfrastructuur te faciliteren voor scholen, lokale besturen en verenigingen. Dit gebeurde aan de hand van inspirerende goede praktijkvoorbeelden, (kant-en-klare)modeldocumenten, (lokale) tips en tricks.

Midden 2017 kreeg dit project een vervolgtraject. Er werden heel wat workshops gegeven bij betrokken partners en tegelijk ook nieuwe tips en goede praktijkvoorbeelden verzameld. Op vraag van Politeia wordt de Wegwijzer uitgebracht in boekvorm, de lancering hiervan is voorzien voor 25 april.

Op dinsdag 12 juni vindt het congres plaats rond Slim delen van schoolinfrastructuur. Dit wordt georganiseerd i.s.m. het beleidsdomein Onderwijs, de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Het congres wil een overzicht bieden van realisaties, lopende initiatieven en op stapel staande projecten rond deze brede thematiek. Naar aanleiding van dit congres organiseert de Verenigde Verenigingen ook twee excursiedagen in Antwerpen langsheen scholen die vlot openstellen en hun expertise verder willen delen met geïnteresseerde scholen en lokale besturen.

Meer info over de verschillende evenementen binnen dit traject vind je door, door te klikken op onderstaande titeltjes:

 

 •  [Boekvoorstelling] : ‘Wegwijzer Slim delen van schoolinfrastructuur’ 
  • Lancering : woensdag 25 april 2018
  • Door Uitgeverij Politeia, met deels financiële steun van Ethias.
  • Het boek is een gedrukte versie van de website Slimgedeeld.be aangevuld met nieuwe tips en praktijkvoorbeelden.
  • Beschikbaar vanaf : 25 april 2018

 

 • [Excursies] : Fietstocht langsheen goede praktijkvoorbeelden van gedeelde schoolinfrastructuur in Antwerpen
  • In samenwerking met : Kenniscentrum Vlaamse Steden, GO!, Katholiek Onderwijs, Stedelijk Onderwijs van de stad Antwerpen.
  • Datum : 16 & 17 mei 2018
  • Doelgroep : Lokale besturen, Vlaamse beleidsmedewerkers, schooldirecties, brede school coördinatoren …
  • Aantal deelnemers (let op beperkt!) : max. 30 personen
  • Inschrijving : 30 euro (fiets + lunch inbegrepen)

 

 


 

Deze Wegwijzer is het resultaat van een project waarbij de Verenigde Verenigingen samen met partners één jaar lang op zoek ging naar goede voorbeelden, tips en goed hanteerbare modeldocumenten om het delen van schoolinfrastructuur te stimuleren. Dit gebeurde vanuit de vaststelling dat de belangrijkste drempel voor scholen is dat ze niet weten hoe ze eraan moeten beginnen. Terwijl de wil wel vaak aanwezig is.

De Wegwijzer wil een bron van informatie zijn voor wie meer wil weten over het delen van schoolinfrastructuur, maar ook voor wie er concreet mee aan de slag wil. Geïnteresseerden  vinden er suggesties voor het aanpakken van juridische en organisatorische uitdagingen. Ze vinden handige voorbeeldcontracten en no-nonsense tips van pioniers. De Wegwijzer geeft ook aan dat scholen er niet alleen voor staan en dat het loont om te kijken naar andere scholen en de dialoog aan te gaan met verenigingen of lokale besturen.

Het is belangrijk om mee te geven dat deze Wegwijzer een momentopname is en niet de ambitie heeft om exhaustief te zijn. Hij wil wel heldere antwoorden bieden op de meest gestelde vragen en concreet doorverwijzen voor wie over een bepaald thema meer informatie wenst. Waarom is openstellen belangrijk ? Hoe begin ik eraan ? Welke administratieve formaliteiten moet ik vervullen ? Waar kan ik aan financiering geraken ? Hoe organiseer en beheer ik openstelling intern ? Welke kleine  technische en bouwkundige aanpassingen kunnen het openstellen bevorderen ?

De Wegwijzer is een work-in-progress. Hij zal regelmatig geüpdatet moeten worden. Actoren kunnen zelf rechtstreeks via de website goede voorbeelden, modellen of tips uploaden die – na aftoetsing – in de Wegwijzer opgenomen worden.

De Wegwijzer gaat over het openstellen en dus het delen van schoolinfrastructuur. Dit kan zowel een éénmalige openstelling zijn (bv. eetfestijn, kinderfuif…) als meer regulier delen (bv. wekelijkse volleybaltraining, theatercursus…) en het openstellen van infrastructuur tijdens schoolvakanties. Doorheen de Wegwijzer zal u merken dat termen zoals ‘openstelling’, ‘ter beschikking stelling’, ‘samengebruik’ of ‘gedeeld gebruik’ door elkaar gebruikt worden. Dit heeft er grotendeels mee te maken dat de Wegwijzer een bundeling is van heel veel versnipperde informatie uit verschillende bronnen, maar uiteindelijk dekken ze allemaal ongeveer dezelfde lading, namelijk het openstellen van schoolinfrastructuur ten behoeve van derden.

img_6620Tot slot geven we mee dat deze Wegwijzer gaat over het delen van schoolinfrastructuur en alles wat daar bij komt kijken. Het is geen handleiding voor het opzetten van bv een Brede School, hoewel er uiteraard wel raakvlakken zijn. De Wegwijzer maakt ook geen expliciet onderscheid tussen pedagogische projecten of levensbeschouwingen van scholen, hoewel er uiteraard verschillende realiteiten, uitgangspunten en ondersteuningsmogelijkheden zijn. Het is dus een leidraad die niet alle waarheid in pacht heeft, maar wel elke geïnteresseerde goed wil informeren en voldoende op weg zetten om vanuit de eigen realiteit openstelling te verwezenlijken.

De Wegwijzer werd samengesteld op basis van websites van verschillende instanties en een karrevracht aan publicaties.

Om een beter zicht te hebben op de drempels en knelpunten met betrekking tot het openstellen van schoolinfrastructuur werd er telkens een aparte rondvraag opgesteld specifiek op maat van scholen, verenigingen en lokale besturen. Er werden een dertigtal interviews afgenomen bij verschillende actoren en experten op het terrein, zowel binnen het onderwijs als bij lokale besturen. Via een werkgroep konden verenigingen input geven en meedenken rond de Wegwijzer, website en studiedag. De elden van deze werkgroep werden afgevaardigd door : Forum Voor Amateurkunsten, Ideekids, S-Plus, De Ambrassade, ISB, Vlaamse Sportfederatie, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking, Gezinsbond. Er werden ook twee excursies georganiseerd i.s.m. De Ambrassade langsheen zes scholen in Gent die hun infrastructuur ter beschikking stellen. Een videoverslag hiervan vindt u hieronder :

We nodigen u graag uit om de Wegwijzer te ontdekken en hem aan te vullen met uw expertise.

Download hier de wegwijzer in PDF-vorm :wegwijzer_pdf

Persbericht + foto’s van de Studiedag 23.11.2016 vind je hier !


De samenstelling van deze tekst en de bijhorende documenten is zo zorgvuldig mogelijk gebeurd. Nochtans kunnen ze onvolkomenheden bevatten en gebruiken de scholen ze op eigen verantwoordelijkheid. De Wegwijzer is een werkinstrument. Het kan steeds verbeterd en geactualiseerd worden. Het is bedoeld ter inspiratie want er bestaat gewoon geen one-fits-all oplossingen voor alle scholen of situaties.


 

Onze partners:

De AmbrassadeForum voor AmateurkunstenIdee KidsGezinsbondS-plus vzwVlaamse Dienst SpeelpleinwerkVlaams Instituut voor Sportbeheer en RecreatiebeleidIC Verzekeringen vzw